IndEng-Bachelor's Projects : [239] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 239
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-10-14การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับถอดและปลดปลอกเข็มฉีดยาณัฐพงษ์ คงประเสริฐ.; ดวงพร พฤกษชาญกุล; อรณิชา วงศ์เพชรศรี.
2014-10-14การจัดการความรู้วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; โสฬส หัตถะรัชต์; สุนิสา นวลขาว.
2014-10-14การออกแบบเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดพลาสติกนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; พูนสุข พูนมาน; ธเนตร์ ขำปากพลี; ชลลดา พยุงพงศ์
2014-10-14การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งสายการผลิตที่พักแขนของรถยนต์รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์; อิศรา นวมปั้น; นัฐพงษ์ พรหมจารีย์.
2014-10-14การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนขนาดเล็กในบ้านพักอาศัยหรือสถานประกอบการสิรเดช ชาตินิยม; วัชรพล แย้มเพียร; พิทูร ทองอยู่; วันจักรี วัฒนศิริ
2014-10-14ระบบการสืบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์นมสิรเดช ชาตินิยม; อุบลวรรณ ทรงแสง; วิลาสิณี แก้วพันยู; นฤวรรณ สังเกตกิจ
2014-10-14การปรับปรุงงานย่อยในสายการผลิต Condenser :กรณีศึกษาโรงงานผลิตยานยนต์ตัวอย่างรติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์; ทิตยา สุรินิตย์; พิมพ์นภา โอตงาม; รัตตา พันธุ์โกศล
2014-10-14การจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าอะไหล่ : กรณีศึกษาอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของรถเหมืองวราธร ปัญญางาม; คึกฤทธิ์ พรมสุ้ย
2014-10-14การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเช้าแบบอเมริกันของโรงงานตัวอย่างวราธร ปัญญางาม; พงษ์เพ็ญ จันทนะ; เพ็ญศิริ ตุ้มเทียน; ณภัชนันท์ ทู้สิริธนารุจน์; ณัฏฐิวรรณ อารมณ์ดี.
2014-10-14การพัฒนาแอพพลิเคชันศึกษาเวลาสำหรับการวิเคราะห์เวลามาตรฐานในกระบวนการผลิตณัฐพงษ์ คงประเสริฐ; พิลดา หวังพานิช; ชลธิชา จุดเพ็ชรแจ่ม; สุภาพร ชื่นจิตต์.
2014-10-14การปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงบรรจุน้ำมันหล่อลื่นนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; พิลดา หวังพานิช; ศักดิ์สิทธิ ทองเอี่ยม; ณัฐชัย วรกิจธรรมกุล; ปัญชนิตย์ คุณาวิวัฒน์.
2014-06-15การประยุกต์การวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่่อตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ผลิตนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; เชิดศักดิ์ อ่อนจีระ; สถิต พิมพ์จันทร์
2014-06-15การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการวางแผนความต้องการวัสดุในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เกสิราณี โลมาธร; พรพิมล เรืองศรี; พันทิวา นาที
2014-06-15การศึกษาระบบ QFD เพืื่่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่างนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; กัญจน์ สุทธเสนา
2014-06-15การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตตัวให้กำลังไฟฟ้าในโรงงานตัวอย่างการุณย์ นพคุณ; นฤเบศ กลิ่นผกา; อดิศร ลิ้มประจวบลาภ; อัศนัย พวงจันทึก
2014-06-15การจัดสมดุลการผลิตในโรงงานผลิตสายไฟรถยนต์การุณย์ นพคุณ; ปวีณ บุญสวัสดิ์; สุทธิ คงถนอมธรรม; อุโฆษ(พณะ) เทวารุทธ
2014-06-15การวางแผนการผลิตในโรงงานตัวอย่างมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ทศพล เชาว์ปรีชา; นวพล สุขเกษม; เอกศิลป์ โชคคณาพิทักษ์
2014-06-15ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมาระบายความร้อนลงในสระน้ำจากระบบปรับอากาศในอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์; ยุทธนา โคตะชัย
2014-06-15ระบบกำจัดควันเตาเผาถ่านกะลามะพร้าวแบบเวตไซโคลนสครับเบอร์ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; วินัย กลิ้งจักร; ศักดิ์นรินทร์ ทัดศรี
2014-06-15การวางผังโรงงานผลิตภัณฑ์สแตนเลสนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; การุณย์ นพคุณ; ธวัชชัย เกิดศรี; ธวัชชัย สิงโสม; โกเมน หมายมั่น
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 239