กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4490
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งของประเทศสเปนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marketing mix factors relating to consumers' buying behavior on a Spanish fashion brand in Bangkok Metropolis
Advisor : สุพาดา สิริกุตตา
ผู้แต่ง: ณัฐธภรณ์ พัฒนธิติกานต์
Keywords: พฤติกรรมผู้บริโภค
ผู้บริโภค --ทัศนคติ
เสื้อผ้า--สเปน--การจัดซื้อ
สินค้าแฟชั่น
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4490
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Nattaporn_P.pdf826.97 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น