Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 107
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-08-27ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; ภรัณยา ปรางทอง
2014-09-03การรับสารสนเทศด้านบัญชีครัวเรือนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอรทัย วารีสอาด; วินิตยา สมบุญ
2014-09-03การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหนังสืออ้างอิง (พจนานุกรมและสารานุกรม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สมชาย วรัญญานุไกร; สุชีรา ทับทิมขาว
2014-08-27การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2553อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จินตนา ทนโคกสูง
2014-08-28การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล
2014-08-28ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พวา พันธุ์เมฆา; บุษกร เขียวมั่น
2014-08-27การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว : กรณีศึกษาสมชาย วรัญญานุไกร; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ชวนชม สมนึก
2014-09-03การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยาแววตา เตชาทวีวรรณ; ธาดาศักดิ์์ วชิรปรีชาพงษ์; กาญจนา วงษ์จีน
2014-08-28การออกแบบอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2554อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จิราพร บานลา
2012-08-17การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครบุญยืน จันทร์สว่าง; จารวี ฟักโพธิ์