IS-Technical Reports : [4] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-07-21รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงพยาบาลทั่วไปในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศทางสุขภาพสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
2014-01-03รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาศุมรรษตรา แสนวา
2014-01-03รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอารีย์ ชื่นวัฒนา; นุชรี ตรีโลจนวงศ์; อรทัย วารีสอาด; สมชาย วรัญญานุไกร
2012-08-31การรับรู้และการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4