IS-Theses : [35] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-29การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแววตา เตชาทวีวรรณ; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; นนทนันท์ แย้มวงษ์
2014-12-29การบริหารประสบการณ์ลูกค้าของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทยศุมรรษตรา แสนวา; แววตา เตชาทวีวรรณ; เพ็ญพรรณ จารุสาร
2014-12-29การใช้สารสนเทศของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อรทัย วารีสอาด; เกวลิน จริยารัตนกูล
2014-09-10การพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วมสมชาย วรัญญานุไกร; พวา พันธุ์เมฆา; ฟ้า วิไลขำ
2014-09-10บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; สุมาลี วาทีหวาน
2014-09-10การดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ศุมรรษตรา แสนวา; มานพ อุ่นเสนีย์
2014-09-10ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ศุมรรษตรา แสนวา; ทัศนา สุขเปี่ยม
2014-09-03การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหนังสืออ้างอิง (พจนานุกรมและสารานุกรม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สมชาย วรัญญานุไกร; สุชีรา ทับทิมขาว
2014-09-03การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยาแววตา เตชาทวีวรรณ; ธาดาศักดิ์์ วชิรปรีชาพงษ์; กาญจนา วงษ์จีน
2014-09-03การรับสารสนเทศด้านบัญชีครัวเรือนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอรทัย วารีสอาด; วินิตยา สมบุญ
2014-08-28ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พวา พันธุ์เมฆา; บุษกร เขียวมั่น
2014-08-28การรู้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล
2014-08-28การออกแบบอาคารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2554อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จิราพร บานลา
2014-08-27ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; ภรัณยา ปรางทอง
2014-08-27การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2553อารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; จินตนา ทนโคกสูง
2014-08-27การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว : กรณีศึกษาสมชาย วรัญญานุไกร; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ชวนชม สมนึก
2014-08-27พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน ในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พุธชญา ม่วงสวย
2013-11-28บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่นอารีย์ ชื่นวัฒนา; พวา พันธุ์เมฆา; วราภรณ์ จารุเมธีชน
2013-11-28การเปิดรับสื่อและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; กชพร ตันทะสุวรรณ
2013-11-28การสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; อารยา ดอกรักษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 35