กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/996
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of costume design and sawing blouses curriculum for self employment
Advisor : อัมพร กุญชรรัตน์;
อุปวิทย์ สุวคันธกุล
ผู้แต่ง: ทวีพร ปรีชา
Keywords: เสื้อผ้าและการตัดเย็บ;
การฝึกอบรม--หลักสูตร;
การฝึกอบรม--การประเมิน
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/996
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ind-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Taweeporn_P.pdf4.23 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น