Ind-Thesis : [30] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-25ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณธรรมของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ทิพย์สุคนธ์ แสงศรี
2014-09-25การศึกษาการลดของเสียโดยการปรับตั้งเครื่องจักรและอัตราส่วนผสมในสายการผลิตผ้านอนวูเว่นไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; พงษ์สาโรจน์ นิมมานรลักษณ์
2014-09-25การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์แบบจานรวมรังสีในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอัมพร กุญชรรัตน์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; หริรักษ์ ควรประดิษฐ์
2014-09-25การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา; เสาวพรรณ คังคายะ
2014-09-04การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 สำหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่นไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา; สุรพงษ์ ไชยเสนา
2014-09-03การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; วิภาดา ซุ้มสิริเพชร
2014-09-03การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า สำหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใช้หลักของการยศาสตร์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; ภาณุสฤษฎิ์ บุญคำ
2014-09-03การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ธัญญรัตน์ กิตติ์กุลธวัฒน์
2014-09-03การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไพรัช วงศ์ยุทธไกร; อุปวิทย์ สุวคันธกุล; สุพัตรา แก้วหนู
2014-09-03การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา; พิมล พร้อมมูล
2014-08-28การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์อัมพร กุญชรรัตน์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; นพดล ยะซัน
2014-08-28การพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดและผ่าผลหมากด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่าอัมพร กุญชรรัตน์; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; นัสสรา มีอินทร์
2014-08-27การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงบนมอนด์มอริลโลไนต์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; สมพล มงคลพิทักษ์สุข; พุฒิพัฒน์ เบญจปรีชาพัฒน์
2014-08-27การออกแบบและสร้างเครื่องทำความสะอาดคราบน้ำมันของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; นิพนธ์ ราชวุฒิ
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; เอกชัย อิ่มสมบัติ
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต. 501 การจัดการอุตสากรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; สรยุทธ ยวงมณี
2012-11-27การออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟประดับจากผ้าทอผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดโดยใช้ลายผ้าทอไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; รุ่งอรุณ ยารังฝั้น
2012-11-27การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การปั้นโอ่งพื้นเมืองจังหวัดราชบุรีอัมพร กุญชรรัตน์;; อุปวิทย์ สุวคันธกุล; อุษา กองเหม็ง
2012-11-27การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระอัมพร กุญชรรัตน์;; อุปวิทย์ สุวคันธกุล; ทวีพร ปรีชา
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัยตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; เจตนรินท์ เปี่ยมราศรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30