กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/995
ชื่อเรื่อง: การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัยตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Construction of electronics learning lessons on in 514 safety management subjects according to master of education curriculum, major in Industrial Education, Srinakhrinwirot University
Advisor : ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
โอภาส สุขหวาน
ผู้แต่ง: เจตนรินท์ เปี่ยมราศรี
Keywords: การจัดการความปลอดภัย--หลักสูตร
การจัดการความปลอดภัย--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
อุตสาหกรรมศึกษา--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
วันที่เผยแพร่: 27-พฤศ-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/995
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ind-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jatenarin_P.pdf3.61 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น