กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/699
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบี้ยด ปาป้า (Beard Papa's) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Marketing mix affecting consumer's behavior on Beard Papa's product in Bangkok Metropolitan
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ดวงกมล เจตศรีสุภาพ
วันที่เผยแพร่: 24-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/699
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Duangkamol_J.pdf983.89 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น