กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/654
ชื่อเรื่อง: การรับรู้ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Brand perception affecting customers behavior at Boonthavorn in Bangkok Metropolitan Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
วสุทัตต์ รัตนนาคินทร์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/654
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wasutat_R.pdf1.21 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น