กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/558
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors effecting to the debt restructuring of Commercial Banks in Bangkok
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชพันธุ์ เชยจิตร
จตุพร ธนูมาศ
วันที่เผยแพร่: 5-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/558
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Econ-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Jatuporn_T.pdf680.01 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น