กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4519
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Service marketing mix factors influencing consumer's buying behavior on air conditioning in Northeastern Region
Advisor : ณักษ์ กุลิสร์
ผู้แต่ง: กฤษชนก จงใจรักษ์
Keywords: ผู้บริโภค--การตัดสินใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการตลาด
เครื่องปรับอากาศ--การจัดซื้อ
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4519
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Kritchanok_J.pdf3.4 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น