กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4477
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวัฒนธรรมการทำงานองค์กรข้ามชาติที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่ทำงานใน บริษัทข้ามชาติ กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Study of the effects of multinational organization culture on employees' commitment in multinational company: case study of multinational company at Jatujak District in Bangkok metropolis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
วราภรณ์ พรมทา
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4477
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Varaporn_P.pdf1.18 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น