กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2760
ชื่อเรื่อง: สื่อการเรียนรู้โปรแกรมบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Computer assisted instruction for using enterprise resource planning program
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์
ดวงพร จันทร์สุหร่า
ตุลาพร เชื้อพราหมณ์
อุมาภรณ์ เพ็ชรสันทัด
วันที่เผยแพร่: 30-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2760
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:IndEng-Bachelor's Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
PRO-IND 177 2547.pdf87.13 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น