กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2480
ชื่อเรื่อง: รายงานวิจัยการศึกษาภาวะสมาธิสั้นในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study to identification of attention of deficit hyperactivity disorders in children with learning disabilities
ผู้แต่ง: ดารณี ศักดิ์ศิริผล
Keywords: ความบกพร่องทางการเรียนรู้
เด็กสมาธิสั้น
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
วันที่เผยแพร่: 2-มกร-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/2480
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:SpeEd-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Daranee_S_R440697.pdf2.61 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น