กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15708
ชื่อเรื่อง: การใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้สำหรับวางแผนขยายระบบสายส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขความมั่นคงสายส่งชนิด N-1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm for Transmission Expansion Planning with N-1 Security Constraint Consideration
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนาธิป สุ่มอิ่ม
ปรัชญา เล่าชู
ธัญบูรณ์ บุญศรี
คำสำคัญ: ระบบสายส่งไฟฟ้า
ดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น
Differential Evolution
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ: โครงงานวิศวกรรมนี้ได้นำเสนอวิธีการวางแผนขยายระบบสายส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขความมั่นคงสายส่งชนิด N-1 โดยใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับตัวเองได้ (Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm: SaDEA) โครงงานชิ้นนี้ได้ทำการทดสอบการวางแผนขยายสายส่งโดยเลือกใช้การวางแผนแบบสถิตยศาสตร์ (Static Planning) โดยทดสอบกับระบบไฟฟ้าจำนวน 2 ระบบ คือ ระบบ Garver 6 บัส และ IEEE 25 บัส ในส่วนของการออกแบบอัลกอริธึมที่ปรับตัวเองได้นั้น ได้ใช้วิธีการความน่าจะเป็นมาใช้ในการออกแบบวางแผน และในส่วนของการพิจารณาความมั่นคงสายส่งชนิด N-1 นั้น ได้ใช้การตรวจสอบกำลังไฟฟ้าที่ไหลในสายส่งสำหรับแนวสายส่งไฟฟ้า (Right of Way) ที่สูงที่สุดจำนวน 10% แรกของแนวสายส่งทั้งหมด จากนั้นทำการลดสายส่งออกทีละเส้นแล้วพิจารณาการเป็นไปได้ในการทำงานของระบบ จากการทดลองพบว่าค่าการลงทุนของ SaDEA มีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการของ Differential Evolution Algorithm (DEA) และ Ant Colony Search Algorithm (ACSA)
This engineering project presents a self-adaptive differential evolution algorithm (SaDEA) application to transmission expansion planning (TEP) with N-1 security constraint consideration. In this work, static planning is considered for the TEP problem and two systems, Garver 6-bus system and IEEE 25-bus system, are employed to test the proposed method’s performance. Regarding the programming design, a probability method has been applied to the SaDEA optimization programming. For N-1 security constraint consideration, the right-of-ways 10% of all right-of-ways in the system, which are shown the line maximum power flow, have beenselected to investigate this condition. From obtained results, the proposed methodology found the lowest investment costs compared to DEA and ACSA techniques for both test systems.
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15708
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EleEng-Senior Projects

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
default.html314 BHTMLดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น