EleEng-Bachelor's Projects : [822] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 822
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-07-09หุ่นยนต์สำรวจและเขียนแผนที่ชัยณรงค์ คล้ายมณี; สาธิต โยคเสนะกุล; เณริศศา บรรลือ; ศิริชัย ปานพรหมมินทร์
2019-07-09เครื่องวัดอุณภูมิผ่านอุปกรณ์ไร้สายธานินทร์ ดวงจันทร์; กิตติพงศ์ ทองหอม; วรุตน์ อุปศรี; สกุณา มากมูล
2018-07-16การใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอริธึมแบบปรับปรุงแล้วสำหรับการวางแผนขยายระบบสายส่งโดยพิจารณาเงื่อนไขความมั่นคงธนาธิป สุ่มอิ่ม; อัษฎาวุธ ชะโรจน์บวร; อาร์โณว์ กลัดสิงห์
2018-07-16การใช้วิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่นอัลกอรึธึมแบบปรับตัวเองได้ สำหรับการจ่ายโหลดอย่างประหยัดโดยพิจารณาค่าการสูญเสียในสายส่ง ผลจากจุดวาล์ว และขีดจำกัดอัตราความลาดเอียงธนาธิป สุ่มอิ่ม; พัทธพล กาญจนพันธ์; กานต์ ธุระกิจ; วชิรวิทย์ สมัยมาก
2018-07-16การจัดตารางการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหลายเชื้อเพลิง โดยใช้วิธีลากรางจ์รีแล็กเซชันร่วมกับวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชันอัลกอริทึมธนาธิป สุ่มอิ่ม; วนัชพร ชมปรารภ; สุทัตตา สันตยากร
2018-07-16การศึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าขนาด 2.5 กิโลวัตต์สำหรับครัวเรือนคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; เสาวนีย์ อุดมสิน; วีรปภา เหรียญอารีย์
2018-07-16การออกแบบสายอากาศสวิตซ์ลำคลื่นโดยใช้องค์ประกอบพาราซิติกสำหรับลดพูด้านหลังพิชญา ชัยปัญญา; รัตนประภา แก้วฉาย; วันทนีย์ สมบัติสนองคุณ; ศิริรินทิพย์ จันทรัมพร
2018-07-16ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ธานินทร์ ดวงจันทร์; ธนดล มาลยเวช; ธนัชพล อินลุเพท; มนัสนันท์ สิงหพันธุ์
2018-07-16การระบุตำแหน่งบริเวณที่สนใจในร่มแบบร่วมมือในเครือข่ายไร้สายที่มีการเชื่อมต่อไม่สม่ำเสมอกำพล วรดิษฐ์; กัลยรัตน์ สิทธิโชคสกุลชัย; สพลดนัย ถุงแก้ว; สุวิชาดา พิมพ์จันทร์
2018-07-16การแบ่งพลังงานในเครือข่ายการสื่อสารกำลังไร้สายกำพล วรดิษฐ์; ชาลิสา นาคพิทักษ์; นิภาธร ปัญญานุวัฒน์
2018-07-16อินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งของสวนอัจฉริยะศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ทวีป ตรีหะจินดารัตน์; ทศพร ปั้นจาด; ปวรัชฎ์ คชรินทร์
2018-07-13อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธนวิชญ์ กมลฉ่ำ; หทัยรัตน์ พินิจสุวรรณ
2018-07-13การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณในเส้นใยนาแสงนำคุณ ศรีสนิท; ดนัย สร้อยศรี; วชิรวิทย์ ปัญญาดี; อนุกูล จั่นศรี
2018-07-13การทดสอบคุณภาพน้ำโดยใช้เทคนิคการนำไฟฟ้าชาญไชย ไทยเจียม; ณัฐพล วงศ์มงคล; เจริญศรี ดวงแก้ว
2018-07-12แบบจำลองที่จอดรถอัตโนมัติแบบโรโตรี่โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; กิตติวาท พุทธิมณี; ณัฐพล พลายวัน; ปิติภัทร ตันเขมจารี
2018-05-22เครื่องส่งกำลังสูงทำงานร่วมกับสายอากาศปากแตรความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์พิชญา ชัยปัญญา; วัชรกฤษฎ์ เลิศธรรมไพบูลย์; อดิสร รามทิพย์; ประสิทธิ์ชัย ชูพรรคพานิช
2018-05-22การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบแนวตั้งโดยขึ้นอยู่กับโครงข่ายประสาทเทียม แบบการแบ่งนับเวกเตอร์เพื่อการเรียนรู้สุนิศา คุณารักษ์; เสาวนีย์ บุญส่ง; ณัฏฐิกานต์ อุ่นทรัพย์; โยทกา ชูทอง
2018-05-22การกำจัดเสียงสะท้อนของระบบเสียงสเตอริโอภายในห้อง โดยตัวกรองแบบโครงข่ายเชิงเส้นที่ปรับค่าได้สุนิศา คุณารักษ์; กวิน เดชวัฒนโยธิน; กษิเดช ธิสอน; วรรณทิพย์ โตบัว
2018-05-22การวิเคราะห์และประเมินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ปฐมทัศน์ จิระเดชะ; โชษิตา ปุสสะรังษี; ณฤทธิพงศ์ นิลประภาพร; นภดล นาคมี
2018-05-22การออกแบบระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้สาหรับคอนโดมิเนียมปฐมทัศน์ จิระเดชะ; บุญชัย บัวขม; อภิสิทธิ์ จรรยาพาณิชกุล; สิทธิโชค หาญมนตรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 822