กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15151
ชื่อเรื่อง: Attenuation of paraquat-induced motor behavior and neurochemical disturbances by L-valine in vivo
ผู้แต่ง: Chanyachukul T.
Yoovathaworn K.
Thongsaard W.
Chongthammakun S.
Navasumrit P.
Satayavivad J.
Keywords: dopamine
monoamine
noradrenalin
paraquat
valine
animal behavior
animal experiment
animal model
animal tissue
article
attenuation
brain cortex
brain level
controlled study
dopamine brain level
dose response
drug effect
hypothalamus
locomotion
male
metabolite
motor dysfunction
neurochemistry
neurotoxicity
nonhuman
priority journal
rat
stereotypy
Animals
Behavior, Animal
Brain
Dopamine
Dose-Response Relationship, Drug
Herbicides
Injections, Intraperitoneal
Injections, Subcutaneous
Male
Motor Activity
Norepinephrine
Paraquat
Rats
Rats, Wistar
Valine
วันที่เผยแพร่: 2004
บทคัดย่อ: Alterations of motor behavioral patterns and monoamine contents in the discrete rat brain areas after acute paraquat exposure (3, 5, 10, 20mg/kg, s.c.) have been studied. The results showed that paraquat at the doses of 5, 10, and 20mg/kg significantly reduced locomotive, stereotypic, and rotational behaviors. Significant decreases of norepinephrine (NE) contents in cortex and hypothalamus, as well as striatal contents of dopamine (DA) and its acidic metabolites, were detected. In addition, L-valine (200mg/kg, i.p.) significantly attenuated paraquat-induced toxicity at moderate dose (5mg/kg) but not at high dose (20mg/kg). The results provide evidence that paraquat can enter the brain as illustrated by the alterations in the motor behavioral pattern and neurochemical contents. Furthermore, the attenuation effect of L-valine against systemic administration of paraquat-induced motor behaviors was detected, with a slightly protective effect on paraquat-induced neurochemical alterations. © 2004 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-1942517470&doi=10.1016%2fj.toxlet.2004.02.007&partnerID=40&md5=7d1aa4f9db97d0ed7d077b19a225c6ca
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15151
ISSN: 3784274
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น