กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15023
ชื่อเรื่อง: The estrogenic effect of Pueraria mirifica on gonadotrophin levels in aged monkeys
ผู้แต่ง: Trisomboon H.
Malaivijitnond S.
Watanabe G.
Cherdshewasart W.
Taya K.
Keywords: estradiol
follitropin
gonadotropin
herbaceous agent
luteinizing hormone
pueraria mirifica extract
unclassified drug
aged
animal experiment
article
dose response
estradiol blood level
female
follitropin blood level
gonadotropin blood level
luteinizing hormone blood level
menopause
monkey
nonhuman
priority journal
Pueraria
pueraria mirifica
Aging
Animals
Dose-Response Relationship, Drug
Estradiol
Female
Follicle Stimulating Hormone
Gonadotropins
Luteinizing Hormone
Macaca fascicularis
Menopause
Phytotherapy
Plant Preparations
Pueraria
Radioimmunoassay
วันที่เผยแพร่: 2006
บทคัดย่อ: We investigated the effect of Pueraria mirifica (PM) on gonadotrophin and estradiol levels in aged animals; nine menopausal cynomolgus monkeys were divided into three groups. Each group (n = 3) was fed with 10, 100, and 1000 mg/d of PM for 90 d. PM-10 induced the decrease of follicle stimulating hormone (FSH) levels on d 15-90 in one out of three monkeys. PM-100 and PM-1000 decreased FSH levels of all monkeys throughout the treatment period. After the treatment period, FSH levels continued to decrease for 5 and 10-20 d in PM-100 and PM-1000, respectively, and the levels rebounded in all groups thereafter. PM-10 decreased luteinizing hormone (LH) levels throughout the treatment period in one out of three monkeys and returned to the pretreatment levels immediately after stopping treatment. PM-100 and PM-1000 prominently decreased LH levels between d 10 and 90 during treatment and persisted until d 15-25 and d 20-30 for PM-100 and PM-1000, respectively, during the post-treatment period. Serum LH levels rebounded after returning to pre-treatment levels in a dose-dependent manner. Estradiol levels tended to decrease during the treatment period in all groups. The daily feeding of PM suppressed gonadotrophin levels in aged menopausal monkeys based on dose. Moreover, they can be recovered, and there is a direct correlation between dosage and recovery time. PM may be effective as an alternative medicine in menopausal women because the effects are not permanent. © 2006 by Humana Press Inc. All rights of any nature whatsoever reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33646861393&doi=10.1385%2fENDO%3a29%3a1%3a129&partnerID=40&md5=da082d9a17f0962f223720b3d5c4cc9e
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15023
ISSN: 1355008X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น