กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14781
ชื่อเรื่อง: Effects of long-term use of HAART on oral health status of HIV-infected subjects
ผู้แต่ง: Nittayananta W.
Talungchit S.
Jaruratanasirikul S.
Silpapojakul K.
Chayakul P.
Nilmanat A.
Pruphetkaew N.
Keywords: antiretrovirus agent
adult
age distribution
agglutination test
article
burning sensation
CD4 lymphocyte count
controlled study
cross-sectional study
dosage schedule comparison
drug exposure
female
flow rate
gingiva bleeding
hairy leukoplakia
health status
highly active antiretroviral therapy
human
Human immunodeficiency virus infection
long term care
major clinical study
male
mouth
mouth examination
mouth lesion
prevalence
priority journal
risk assessment
salivation
short course therapy
thrush
treatment duration
virus load
xerostomia
case control study
complication
dental caries
drug effects
health
health status
highly active antiretroviral therapy
HIV Infections
middle aged
mouth disease
periodontics
Pigmentation Disorders
secretion rate
statistical model
Thailand
time
young adult
Adult
Antiretroviral Therapy, Highly Active
Case-Control Studies
Cross-Sectional Studies
Dental Caries
Female
Health Status
HIV Infections
Humans
Linear Models
Logistic Models
Male
Middle Aged
Mouth Diseases
Oral Health
Periodontal Index
Pigmentation Disorders
Salivation
Secretory Rate
Thailand
Time Factors
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2010
บทคัดย่อ: J Oral Pathol Med (2010) 39: 397-406 Background: The aim of this study was to determine the effects of long-term use of highly active antiretroviral therapy (HAART) on oral health status of HIV-infected subjects. Methods: Oral examination and measurement of saliva flow rate of both unstimulated and wax-stimulated whole saliva were performed in HIV-infected subjects with and without HAART, and in non-HIV individuals. The following data were recorded; duration and risk of HIV infection, type and duration of HAART, CD4 cell count, viral load, presence of orofacial pain, oral dryness, oral burning sensation, oral lesions, cervical caries, and periodontal pocket. Multiple logistic regression analysis was performed to determine the effects of long-term use of HAART on oral health status of HIV-infected subjects. Results: One hundred and fifty-seven HIV-infected subjects - 99 on HAART (age range 23-57 years, mean 39 years) and 58 not on HAART (age range 20-59 years, mean 34 years) - and 50 non-HIV controls (age range 19-59 years, mean 36 years) were enrolled. The most common HAART regimen was 2 NRTI + 2 NNRTI. HIV-infected subjects without HAART showed greater risks of having orofacial pain, oral dryness, oral lesions, and periodontal pockets than those with short-term HAART (P < 0.01). The subjects with long-term HAART were found to have a greater risk of having oral lesions than those with short-term HAART (P < 0.05). The unstimulated and stimulated salivary flow rates of the subjects with HAART were significantly lower than in those without HAART (P < 0.05). Conclusion: We conclude that long-term HAART has adverse effects on oral health status of HIV-infected subjects. © 2010 John Wiley & Sons A/S.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77951284331&doi=10.1111%2fj.1600-0714.2009.00875.x&partnerID=40&md5=2750d63e3a2aa6464b3007e4fc9c7d59
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14781
ISSN: 9042512
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น