กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14329
ชื่อเรื่อง: Development of mannosylated liposomes using synthesized N-octadecyl-D-mannopyranosylamine to enhance gastrointestinal permeability for protein delivery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Witoonsaridsilp W.
Paeratakul O.
Panyarachun B.
Sarisuta N.
คำสำคัญ: ligand
liposome
mannose
mannose binding protein
mannose receptor
mannosylated liposome
n octadecyl d mannopyranosylamine
unclassified drug
article
cell strain CACO 2
cell surface
crystal structure
drug adsorption
drug formulation
drug penetration
human
human cell
infrared spectroscopy
intestine cell
intestine mucosa permeability
nuclear magnetic resonance
particle size
physical chemistry
priority journal
protein transport
synthesis
zeta potential
Amino Sugars
Biological Transport
Caco-2 Cells
Chemistry, Pharmaceutical
Humans
Intestinal Absorption
Intestinal Mucosa
Kinetics
Lectins, C-Type
Lipids
Magnetic Resonance Spectroscopy
Mannose-Binding Lectin
Mannose-Binding Lectins
Muramidase
Nanoparticles
Particle Size
Permeability
Receptors, Cell Surface
Spectroscopy, Fourier Transform Infrared
Technology, Pharmaceutical
วันที่เผยแพร่: 2012
บทคัดย่อ: The lysozyme (LZ)-entrapped mannosylated liposomes were prepared in this study by the use of N-octadecyl-d-mannopyranosylamine (SAMAN), which had been synthesized in-house and confirmed by characterization with FTIR and NMR. The reactant residues of synthesized SAMAN were found to be less than 1%. The mean sizes, zeta potentials, drug entrapment efficiencies, and loading capacities of all liposomal formulations were in the ranges of 234.7 to 431.0 nm, -10.97 to -25.80 mV, 7.52 to 14.10%, and 1.44 to 2.77%, respectively. The permeability of mannosylated LZ liposomes across Caco-2 cell monolayers was significantly enhanced to about 2.5- and 7-folds over those of conventional liposomes and solution, respectively, which might be due to the role of mannose receptor or mannose-binding protein on the intestinal enterocytes. © 2012 American Association of Pharmaceutical Scientists.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862904378&doi=10.1208%2fs12249-012-9788-1&partnerID=40&md5=874ac5247e15378814d0b1fdb0289395
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/14329
ISSN: 15309932
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น