กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13907
ชื่อเรื่อง: Expression of oral cytokines in HIV-infected subjects with long-term use of antiretroviral therapy
ผู้แต่ง: Nittayananta W.
Amornthatree K.
Kemapunmanus M.
Talungchit S.
Sriplung H.
Keywords: interleukin 6
interleukin 8
nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor
proteinase inhibitor
RNA directed DNA polymerase inhibitor
tumor necrosis factor alpha
anti human immunodeficiency virus agent
cytokine
adult
antiviral therapy
article
CD4 lymphocyte count
comparative study
controlled study
cross-sectional study
disease association
disease duration
drinking behavior
female
flow rate
hairy leukoplakia
health status
human
Human immunodeficiency virus infected patient
Human immunodeficiency virus infection
hyperpigmentation
long term care
major clinical study
male
middle aged
mouth lesion
oral bleeding
periodontal pocket
priority journal
protein expression
saliva analysis
smoking
stomatitis
thrush
virus load
biosynthesis
chemistry
HIV Infections
metabolism
saliva
time factor
young adult
Adult
Anti-HIV Agents
Cross-Sectional Studies
Cytokines
Female
HIV Infections
Humans
Male
Middle Aged
Saliva
Time Factors
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: Objectives: The objectives of this study were to determine (i) the expression of oral pro-inflammatory cytokines in HIV-infected subjects compared with non-HIV individuals, (ii) the cytokine expression in the subjects with antiretroviral therapy (ART) compared with those without ART, and (iii) factors associated with the expression of the cytokines. Materials and methods: Oral examination was performed and saliva samples were collected and analyzed for the expression of pro-inflammatory cytokines using ELISA. Logistic regression analysis was performed to determine the association between HIV/ART status and the cytokine expression. Results: One hundred and fifty-seven HIV-infected subjects with and without ART, and 50 non-HIV individuals were enrolled. TNF-α and IL-6 in saliva were significantly decreased, while IL-8 was significantly increased in HIV infection (P < 0.05). Changes in the expression of IL-8 were also observed between HIV-infected subjects who were and were not on ART (P < 0.05). Duration of HIV infection and smoking was significantly associated with the expression of pro-inflammatory cytokines in saliva (P < 0.05). Conclusion: Oral innate immunity is affected by HIV infection and use of ART. IL-8 may be the useful biomarker to identify subjects at risk of infection and malignant transformation due to HIV infection and long-term use of ART. © 2013 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896076057&doi=10.1111%2fodi.12135&partnerID=40&md5=997a39837c12dd6cde70504d5ae30754
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13907
ISSN: 1354523X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น