กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13774
ชื่อเรื่อง: Sensitive and selective electrochemical sensor using silver nanoparticles modified glassy carbon electrode for determination of cholesterol in bovine serum
ผู้แต่ง: Nantaphol S.
Chailapakul O.
Siangproh W.
Keywords: Ascorbic acid
Body fluids
Carbon
Cholesterol
Chronoamperometry
Cyclic voltammetry
Electrochemical sensors
Glass
Glass membrane electrodes
Glassy carbon
Mammals
Nanoparticles
Reduction
Silver
Voltammetry
Bovine serum
Electrochemical deposition
ELectrochemical detection
Electrochemical performance
Enzymatic reaction
Linear relationships
Modified glassy carbon electrode
Silver nanoparticles
Chemical detection
วันที่เผยแพร่: 2015
บทคัดย่อ: For the first time, a newly sensitive and simple method for the determination of cholesterol based on coupling of enzymatic assay and electrochemical detection has been developed. Silver nanoparticles modified glassy carbon electrode (AgNPs/GCE) was fabricated by electrochemical deposition technique and used as the working electrode. The electrochemical performances were investigated by cyclic voltammetry and chronoamperometry. Under the optimized conditions, a linear relationship between the reduction current and cholesterol concentration was found in the range of 3.9 mg/dL to 773.4 mg/dL with a detection limit of 0.99 mg/dL. The proposed method was applied to determine cholesterol in bovine serum. The recoveries obtained were within the range of 99.6-100.7%, which indicated that the presented method is applicable to determine cholesterol in bovine serum. In addition this electrochemical sensor displayed very high specificity to cholesterol with no observed interference from easily oxidizable species such as ascorbic acid and uric acid. All these excellent performances of the developed sensor indicated that this sensing platform could be easily extended to the detection of other important biomarkers. © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84910070201&doi=10.1016%2fj.snb.2014.10.041&partnerID=40&md5=5aeb5c034c6b8e5e43d5215e2df5db33
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13774
ISSN: 9254005
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น