กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13366
ชื่อเรื่อง: Survival analysis and associated factors in thai patients on peritoneal dialysis under the PD-First policy
ผู้แต่ง: Changsirikulchai S.
Sriprach S.
Thokanit N.S.
Janma J.
Chuengsaman P.
Sirivongs D.
Keywords: creatinine
adult
aged
Article
chronic kidney failure
controlled study
diabetes mellitus
education
end stage renal disease
female
health care policy
health insurance
hemodialysis patient
human
kidney transplantation
major clinical study
male
middle aged
outcome assessment
overall survival
patient survival
peritoneal dialysis
priority journal
survival analysis
survival rate
technique survival
Thai (citizen)
chronic kidney failure
mortality
survival analysis
Thailand
treatment outcome
Adult
Aged
Female
Health Policy
Humans
Kidney Failure, Chronic
Male
Middle Aged
Peritoneal Dialysis
Survival Analysis
Thailand
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: ♦ Background: The peritoneal dialysis First (PD-First) policy means that PD is the first modality of dialysis chosen for patients with end-stage renal disease (ESRD), as put forth by the Universal Health Coverage (UHC) scheme. It was initiated in Thailand in 2008. Our aim is to analyze patient survival, technique survival, and associated factors. ♦ Methods: Data of PD patients from January 2008 to November 2016 were studied. We calculated patient and technique survival rates (censored for death and kidney transplantation). Factors associated with survival were analyzed by the Cox proportional hazard model. Patient and technique survival rates between 2008 – 2012 and 2013 – 2016 were compared. ♦ Results: Our study included 11,477 patients. The mean (standard deviation [SD]) age at initiation of PD was 54.0 (14.4) years. The level of education in 85.2% of cases was illiterate or primary school. A total of 60.9% of patients developed ESRD secondary to diabetes. The 1-to 5-year patient survival rates were 82.6, 71.8, 64.0, 58.5, and 54.0%, respectively. The first-year technique survival rate was 94.8%. The patient and technique survival rates during 2013 – 2016 were better than those seen during 2008 – 2012. Factors associated with lower patient survival rates were: female gender, increased age at start of PD, coverage with civil servant medical benefit scheme, low educational levels, and a history of diabetes. ♦ Conclusion: Most patients had diabetes and low educational levels as seen in the outcomes in the previous literature. These factors impacted the survival of patients under the PD-First policy. © 2018 International Society for Peritoneal Dialysis.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047853120&doi=10.3747%2fpdi.2017.00127&partnerID=40&md5=87eec542cccf057edb1c5118e18fe0de
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13366
ISSN: 8968608
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น