กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12573
ชื่อเรื่อง: Zinc deficiency in children with dengue viral infection
ผู้แต่ง: Rerksuppaphol L.
Rerksuppaphol S.
Keywords: alanine aminotransferase
aspartate aminotransferase
zinc
alanine aminotransferase blood level
Article
ascites
aspartate aminotransferase level
blood sampling
body mass
child
child nutrition
clinical article
clinical feature
cross-sectional study
dengue
dengue hemorrhagic fever
disease duration
female
gastrointestinal hemorrhage
headache
human
hypovolemic shock
length of stay
leukopenia
male
myalgia
nausea and vomiting
pleura effusion
prevalence
rash
school child
Thai (people)
thrombocytopenia
zinc blood level
zinc deficiency
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Zinc deficiency is highly prevalent in low-income countries, with dramatic consequences to child health, in particular by impairing the immune system resulting in infection. This cross-sectional study aimed to determine the prevalence of zinc deficiency in Thai children who were admitted to hospital with a diagnosis of the dengue viral infection. Standard cut-off values according to age, sex, time of blood collection, and fasting status were used to define zinc levels. 32 patients were included in the analysis: The mean age was 7.3 years, of whom 56.3% were males. 11 (34.4%) patients were diagnosed with dengue hemorrhagic fever and the remaining had dengue fever. The prevalence of zinc deficiency was 46.7%, with boys having a higher risk of zinc deficiency than girls (OR=7.3: 95%CI: 1.5-36.6). Fever duration and length of hospital stay were longer in children with zinc deficiency compared to those who had normal levels, albeit without a significant difference. The results of this study provide the rationale for larger studies that will better elucidate the relationship between zinc levels and the clinical outcomes of dengue disease. ©Copyright L. Rerksuppaphol and S. Rerksuppaphol, 2019.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85064056666&doi=10.4081%2fpr.2019.7386&partnerID=40&md5=70524e84a6783d1c22cc33edc205cf6d
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12573
ISSN: 20367503
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น