กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12411
ชื่อเรื่อง: Janus electrochemistry: Simultaneous electrochemical detection at multiple working conditions in a paper-based analytical device
ผู้แต่ง: Nantaphol S.
Kava A.A.
Channon R.B.
Kondo T.
Siangproh W.
Chailapakul O.
Henry C.S.
Keywords: Analytic equipment
Chemical detection
Electrodes
Mixtures
Paper
Voltage regulators
Electroanalytical techniques
ELectrochemical detection
Electrochemical experiments
Janus
Multiple working conditions
Paper-based analytical devices
Selectivity and sensitivity
Simultaneous detection
Electrochemistry
4 aminophenol
noradrenalin
serotonin
analytic method
Article
controlled study
electrochemical detection
electrochemistry
environmental monitoring
enzymatic assay
enzyme linked immunosorbent assay
hydrophobicity
Janus electrochemistry
microfluidic paper based analytical device
pH
priority journal
sensitivity analysis
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: The simultaneous detection of multiple analytes from a single sample is a critical tool for the analysis of real world samples. However, this is challenging to accomplish in the field by current electroanalytical techniques, where tuning assay conditions towards a target analyte often results in poor selectivity and sensitivity for other species in the mixture. In this work, an electrochemical paper-based analytical device (ePAD) capable of performing simultaneous electrochemical experiments in different solution conditions on a single sample was developed for the first time. We refer to the system as a Janus-ePAD after the two-faced Greek god because of the ability of the device to perform electrochemistry on the same sample under differing solution conditions at the same time with a single potentiostat. In a Janus-ePAD, a sample wicks down two channels from a single inlet towards two discreet reagent zones that adjust solution conditions, such as pH, before flow termination in two electrochemical detection zones. These zones feature independent working electrodes and shared reference and counter electrodes, facilitating simultaneous detection of multiple species at each species’ optimal solution condition. The device utility and applicability are demonstrated through the simultaneous detection of two biologically relevant species (norepinephrine and serotonin) and a common enzymatic assay product (p-aminophenol) at two different solution pH conditions. Janus-ePADs show great promise as an inexpensive and broadly applicable platform which can reduce the complexity and/or number of steps required in multiplexed analysis, while also operating under the optimized conditions of each species present in a mixture. © 2019 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061010158&doi=10.1016%2fj.aca.2019.01.026&partnerID=40&md5=4c95dbcb4d574633c9ad064ea44d2b09
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12411
ISSN: 32670
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น