กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12338
ชื่อเรื่อง: Associations of left ventricular systolic dysfunction with the factors among Thai patients on peritoneal dialysis: A cross-sectional study
ผู้แต่ง: Angkananard T.
Janma J.
Wannasiri T.
Sangthong P.
Changsirikulchai S.
Keywords: phosphate
adult
Article
coronary artery disease
correlational study
cross-sectional study
diabetes mellitus
disease association
echocardiography
female
heart left ventricle ejection fraction
human
human cell
laboratory test
left ventricular systolic dysfunction
major clinical study
male
medical history
middle aged
neutrophil lymphocyte ratio
peritoneal dialysis
phosphate blood level
sex ratio
smoking
Thai (people)
university hospital
aged
chronic kidney failure
complication
epidemiology
heart left ventricle function
risk factor
systole
Thailand
Aged
Cross-Sectional Studies
Female
Humans
Kidney Failure, Chronic
Male
Middle Aged
Peritoneal Dialysis
Risk Factors
Systole
Thailand
Ventricular Dysfunction, Left
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Background: Factors associated with left ventricular systolic dysfunction (LVSD) of peritoneal dialysis (PD) patients are limited. We aim to explore and quantify the associated factors of LVSD among PD patients. Methods: Participants from a PD clinic treated between 2012 and 2014 at the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center, Srinakharinwirot University, Nakhon Nayok, Thailand were recruited and divided into 2 groups according to their left ventricular ejection fraction (LVEF) (< 50% vs. ≥ 50%) with LVEF < 50% considered as LVSD. Correlations among the clinical, laboratory and echocardiographic variables were analyzed. The factors associated with LVSD were explored with univariate and multivariate logistic regression analyses. Beta coefficient along with odds ratio and 95% confidence interval (CI) were calculated and the P value < 0.05 was considered significant. Results: Among 103 subjects stratified as LVSD (n = 18, 17.5%). The mean (SD) age was 59.3 (12.7) years, and nearly halves were males. Preexisting CAD, diabetes (DM) and current smoking were 20 (19.4%), 63 (61.2%) and 23 (22.3%) patients, respectively. The median time of dialysis vintage was 12 (3, 24) months. Factors associated with LVSD and corresponding ORs with 95% CI by multivariate analysis were prior coronary artery disease (CAD) [5.08 (1.16, 22.19)], DM [6.36 (1.29, 31.49)], smoking [10.62 (2.17, 51.99)], neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) > 3.6 [6.77 (1.41, 32.52)], and high serum phosphate [9.39 (2.16, 40.92)] were significantly associated with LVSD. Conclusions: Prior history of CAD, DM, smoking, high NLR and serum phosphate levels were found to be associated with LVSD for our PD patients. The evidence from prospective study is needed to confirm the predictive value of these variables. © 2019 The Author(s).
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069000131&doi=10.1186%2fs12882-019-1418-7&partnerID=40&md5=2ecda8de679d154b2f3a220f3c15e49a
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12338
ISSN: 14712369
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น