ComSci-Senior Projects : [48] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48
Issue DateTitleAuthor(s)
2563โรงรถอัจฉริยะโสภณ มงคลลักษมี; นันทิช ปทุมมา; อภิพล บุญให้เจริญ; ปุลิปรัชญ์ ม่านมุงศิลป์
2563หน้ากากจากอนาคตโสภณ มงคลลักษมี; คุณัชญ์ แก้วกาญจน์; ภาม จิตรกร; สมหทัย อัศวินอานันท์
2563ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะรักษ์โลกวีระ สอิ้ง; พัณณิตา กาญจนสุโรจน์; รัชชานนท์ แสนเสส; วทัญญู ลิปิกรธนางกูร
2563เกมเพื่อสุขภาพด้วยพื้นฐานการติดตามท่าทางมนุษย์วีระ สอิ้ง; ธนิน ลิ้มปิยวรรณ; เฉลิมพล นวลศรี; อภิชาติ เปรมชูเกียรติ
2563การใช้การเรียนรู้ของเครื่องตรวจสอบข้อความสืบค้นของโปรแกรม GeoSearchศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; ชลทิตย์ เยาวลาภ; ธนบดี ชุมสาย ณ อยุธยา; ฝน วงศ์วรเชษฐ์
2563การพัฒนาระบบตรวจสอบดวงตาด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอลโวลูชันศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; รักษมินฆ์ ธนสิทธิ์; อรัญญาภรณ์ ลาภหลาย; พิชชาพร สุริยันชัยเจริญ
2563วีดีกรี: ระบบตรวจสอบใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี บล็อกเชนจันตรี ผลประเสริฐ; ธนกฤต บรรจงศิลป์; ปรินทร ปาณฑิตยางกูร; ประณิธาน วิทยารณยุทธ
2563การจำแนกภาพอวัยวะในระบบทางเดินอาหารจากกล้องแคปซูลไร้สายโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; สุภัคศจี ปลุกสว่าง; สิปปภาส ทรัพย์สนอง; สุประวีณ์ สร้อยทองเจริญ
2563การพัฒนาแผ่นรองนอนอัจฉริยะเพื่อลดโอกาส การเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งศุภชัย ไทยเจริญ; ปณตพร มะโนประเสริฐกุล; ศิริพร ทับสิงห์; อารียา ชุ่มชื่น
2563ระบบรักษาความปลอดภัยของหุ่นยนต์มิตซูบิชิแบบใหม่ โดยการมองเห็นอย่างชาญฉลาดแบบสามมิติวีระ สอิ้ง; ภานุพงศ์ ตันติประเสริฐศรี; อธิภัทร พนัสนาชี; สุเมธ เพ็ญผ่อง
2563ระบบแผนที่แสดงสถานที่สาคัญโดยรอบพิกัดที่ระบุในรูปแบบภาพวราภรณ์ วิยานนท์; ฌามา มูลณี; ณัฐณิชา ชูชม
2563การประยุกต์ใช้แชทบอทสำหรับการบริการระดับบัณทิตศึกษาวราภรณ์ วิยานนท์; พิณัฐ รุ่งวิทยกุล; วิธวินท์ ชัยวิริยะพงศ์
2563ระบบแนะนำการจัดหาอาชีพศศิวิมล สุขพัฒน์; เพชรรัชต์ พรหมชำติ
2563ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนโดยใช้การรู้จำใบหน้าบนสมาร์ทโฟนศศิวิมล สุขพัฒน์; พลสิต สุขมา; ธนพล สังข์อ้น; ศศิวิมล สุขพัฒน์
2563บ้านอัจฉริยะศศิวิมล สุขพัฒน์; จิราภัทร จำปา; ณัฐถากรณ์ ดวงนิล; สิบทิศ ไทยเที่ยง
2563การทำนายข้อความบนโซเชียลมีเดียเพื่อตรวจจับภาวะซึมเศร้าวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; กฤตณัฐ แสงศรี; ริตาภรณ์ ธรรมวัติ
2563ระบบการรู้จำใบหน้าโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; ธันยาธรณ์ บินตอเล็บ; พนัชกร วรโชติชนาภัทร; อาทิตยา จันทมี
2562การแปลภาษามือการพยากรณ์อากาศเป็นคาพูดโดยใช้ RNN และ MediaPipeวราภรณ์ วิยานนท์; มนัสนันท์ ครุฑธา; สุวัชร์ชัย เกียรติเฉลิมพร; ณัฐพล เลิศฤทธิพงศ์
2562ระบบรู้จําใบหน้าแบบเวลาจริงที่ใช้การเรียนรู้แบบ one shot learningศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; ณัฐดนัย ไชยกาล; วรกฤช ชาติบุญเกิด; อาณดา จํานงค์
2562การพัฒนาระบบตรวจจับข่าวเท็จบน Twitterวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; นภสินธุ์ ตันธุวนิตย์; นริศ ทากุ; บรรพต ดาราวรรณกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48