ComSci-Senior Projects : [62] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 62
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การจำแนกภาพอวัยวะในระบบทางเดินอาหารจากกล้องแคปซูลไร้สายโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; สุภัคศจี ปลุกอร่าม; สิปปภาส ทรัพย์สนอง; สุประวีณ์ สร้อยทองเจริญ
2563การพัฒนาแผ่นรองนอนอัจฉริยะเพื่อลดโอกาส การเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยใช้ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งศุภชัย ไทยเจริญ; ปณตพร มะโนประเสริฐกุล; ศิริพร ทับสิงห์; อารียา ชุ่มชื่น
2563ระบบรักษาความปลอดภัยของหุ่นยนต์มิตซูบิชิแบบใหม่ โดยการมองเห็นอย่างชาญฉลาดแบบสามมิติวีระ สอิ้ง; ภานุพงศ์ ตันติประเสริฐศรี; อธิภัทร พนัสนาชี; สุเมธ เพ็ญผ่อง
2563ระบบแผนที่แสดงสถานที่สำคัญโดยรอบพิกัดที่ระบุในรูปแบบภาพวราภรณ์ วิยานนท์; ฌามา มูลณี; ณัฐณิชา ชูชม
2563การประยุกต์ใช้แชทบอทสำหรับการบริการระดับบัณทิตศึกษาวราภรณ์ วิยานนท์; พิณัฐ รุ่งวิทยกุล; วิธวินท์ ชัยวิริยะพงศ์
2563ระบบแนะนำการจัดหาอาชีพศศิวิมล สุขพัฒน์; เพชรรัชต์ พรหมชำติ
2563ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนโดยใช้การรู้จำใบหน้าบนสมาร์ทโฟนศศิวิมล สุขพัฒน์; พลสิต สุขมา; ธนพล สังข์อ้น; ศศิวิมล สุขพัฒน์
2563บ้านอัจฉริยะศศิวิมล สุขพัฒน์; จิราภัทร จำปา; ณัฐถากรณ์ ดวงนิล; สิบทิศ ไทยเที่ยง
2563การทำนายข้อความบนโซเชียลมีเดียเพื่อตรวจจับภาวะซึมเศร้าวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; กฤตณัฐ แสงศรี; ริตาภรณ์ ธรรมวัติ
2563ระบบการรู้จำใบหน้าโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; ธันยาธรณ์ บินตอเล็บ; พนัชกร วรโชติชนาภัทร; อาทิตยา จันทมี
2562การแปลภาษามือการพยากรณ์อากาศเป็นคำพูดโดยใช้ RNN และ MediaPipeวราภรณ์ วิยานนท์; มนัสนันท์ ครุฑธา; สุวัชร์ชัย เกียรติเฉลิมพร; ณัฐพล เลิศฤทธิพงศ์
2562การตรวจจับผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดที่ชาญฉลาดวีระ สอิ้ง; กรณัฏฐ์ วรวัชรจิรภาคย์; เจนณรงค์ สิทธิศุภพงศ์; พงศพล อนงค์
2562ระบบรู้จําใบหน้าแบบเวลาจริงที่ใช้การเรียนรู้แบบ one shot learningศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; ณัฐดนัย ไชยกาล; วรกฤช ชาติบุญเกิด; อาณดา จํานงค์
2562การพัฒนาระบบตรวจจับข่าวเท็จบน Twitterวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; นภสินธุ์ ตันธุวนิตย์; นริศ ทากุ; บรรพต ดาราวรรณกุล
2562หุ่นยนต์อำนวยความสะะดวกสำหรับการจัดส่งของภายในอาคารจันตรี ผลประเสริฐ; ชานนท์ ตรีเมต; จิรวัชฐ์ พรมศรี
2562การพยากรณ์ความเข้มข้น PM 2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงจากภาพถ่ายนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; ชนกานต์ บุญดิษฐ์สถาพร; สิดาพร แย้มวาทีทอง; สุชานาถ ยอดกล้า
2562การพัฒนาระบบบบ้านอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานเทคโนโลยี Internet of Thingsศศิวิมล สุขพัฒน์; ณัฐดนัย คํานวน; ธนศักดิ์ ทอดเสียง
2562SaapFood Cam: แอปพลิเคชันการรู้จําอาหารไทยอีสาน โดยภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพานุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; วิมนศิณี ยวนใจ; สลิลทิพย์ นิลประยูร; ฉัตรรวี สังข์ทอง
2562การวิเคราะห์และทํานายคุณภาพน้ำด้วยหลักการเรียนรู้ของเครื่องศุภชัย ไทยเจริญ; พีระพัฒน์ เดชาธิติรัฐ; ภาณุวิชญ์ ภู่มี; จุฬาลักษณ์ ล้อมวงศ์ไพบูลย์
2562แทรชชี่ : ถังขยะอัจฉริยะเพื่อการรีไซเคิลจันตรี ผลประเสริฐ; สุภาวินี บัวทอง; พิมพ์ขวัญ แสนเรืองเดช; ขวัญชนก ผนวกสุข
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 62