Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15518
Title: ระบบแผนที่แสดงสถานที่สาคัญโดยรอบพิกัดที่ระบุในรูปแบบภาพ
Other Titles: Easy Map: A Map System Indicating Points of Interest surrounding the coordinates specified in the form of image
Authors: วราภรณ์ วิยานนท์
ฌามา มูลณี
ณัฐณิชา ชูชม
Keywords: แผนที่
ระบบแผนที่
Easy map
Issue Date: 2563
Publisher: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Abstract: ระบบแผนที่แสดงสถานที่สำคัญ มีบทบาทใช้งานด้านการคมนาคมขนส่งและการเดินทาง ปัจจุบันจำนวนข้อมูลของสถานที่สำคัญและเส้นถนนมีจำนวนมากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ แต่การแสดงผลของสถานที่สำคัญทั้งหมดบนแผนที่นั้นจะทำของแผนที่นั้นดูเข้าใจยากต่อการใช้งาน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ได้จัดทำระบบแผนที่แสดงสถานที่สำคัญโดยรอบของตำแหน่งพิกัดที่ระบุหรือในที่นี้ขอเรียกว่าอีซี่แมพ โดยได้นำข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากนอสตร้า มาใช้จัดการข้อมูลการแสดงผลของแผนที่เพื่อเลือกสถานที่สำคัญโดยใช้ข้อมูลร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ ใช้อันตภาคชั้นสาหรับจำแนกพื้นที่ตัวเมืองและชานเมือง โดยข้อมูลแผนที่จะถูกนำมาตีตาราง (500 x 500 เมตร) ซึ่งแต่ละช่องจะถูกนำข้อมูลมาจัดกลุ่มโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มตามระดับความหนาแน่นของข้อมูลสถานที่สาคัญ ได้แก่ (1) หนาแน่นน้อยที่สุด (0 สถานที่) (2) หนาแน่นน้อย (ช่วง 1-2 สถานที่) (3) หนาแน่นปานกลาง (ช่วง 3-11 สถานที่) และ (4) หนาแน่นมากที่สุด (ช่วง 12-83 สถานที่) และนำวิธีคอนโวลูชันมาช่วยปรับการจัดกลุ่มตามระดับความหนาแน่นที่พื้นที่ใกล้เคียงกันให้สัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการข้างต้นเก็บไว้ในแมพเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบเว็บแมพเซอร์วิส และสร้างเครื่องมือประมวลผลทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดขอบเขตการแสดงผลของแผนที่ว่าจะแสดงข้อมูลโดยรอบพิกัดที่ผู้ใช้ระบุในระยะใด ผลการดำเนินงานพบว่าเครื่องมือประมวลผลการจัดทำแผนที่ใช้เวลาเฉลี่ยประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป 1.2 นาทีและเครื่องที่มีประสิทธิภาพใช้เวลาเฉลี่ย 58 วินาที โดยผู้เชี่ยวชาญยอมรับเวลาประมวลผลไม่เกิน 1 นาที จึงถือว่าเครื่องมือประมวลผลการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพในด้านเวลาและจากการประเมินผลลัพธ์การแสดงผลของระบบโดยผู้ประเมินจำนวน 105 คน สรุปผลได้ว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.836 จากช่วงคะแนน 1 - 3 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และงานวิจัยนี้ต้องนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อการนำไปใช้จริงในการคมนาคมขนส่ง
The map systems showing points of interest (POI) play an important role in transportation and travel. Due to the high volumes of POIs and road lines, it is useful for analysis, but showing all available data is a barrier to understanding the map. The objective of this research is to create an easy-to-understand map system showing the surrounding POI of a specified coordinate location, or hereinafter called Easy Map, using geographic data from Nostra to select prominent points of interest based on the information from Fundamental Geographic Data Set (FGDS) and geospatial experts. The development began with the use of class interval for classifying urban and suburban areas, where map data was taken (500 m x 500 m), each of which was grouped using the K-means clustering method into 4 groups according to the density level of POI: (1) Least (2) Low (3) Medium and (4) most dense. The convolution method was used to adjust the clustering according to the density of the neighboring areas to be related in the same way. The data that has been processed is then stored in the map server as a web map service, which is then used for geo-processing to define the map display boundary around the user-specified coordinates. The results showed that the mapping process took an average of 1.2 minutes on a conventional computer and 58 seconds on an efficient machine. Experts accept a processing time of less than 1 minute, making the mapping process efficient in time. And by usability evaluating the results of the display by 105 assessors, Summarizing the results of the four questions, the average score was 2.836 in the excellent level from a score range of 1-3. However, Easy Map needs to be further developed. So that it can be used website and can be used for transportation.
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/15518
Appears in Collections:ComSci-Senior Projects

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
default.htmlPoster (SWU Only)314 BHTMLView/Open


Items in SWU repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.