Browsing by Author สิรเดช ชาตินิยม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-03-12การจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในสายการผลิตนม อัดเม็ดแคลซีนรสนมของโรงงานตัวอย่างสิรเดช ชาตินิยม; การุณย์ นพคุณ; กนกวรรณ ศรีบุญเรือง; ไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์; สังคม ศรีบานเย็น
2013-11-26การจัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดที่ 4.9 การควบคุมกระบวนการการผลิตในโรงงานแปรรูปแผ่นฉนวนโฟมตัวอย่างตามมาตรฐาน ISO 9002สิรเดช ชาตินิยม; ธราวุฒิ แสงแก้ว; วิศรุต บุญนิยม
2014-06-04การจำลองแบบปัญหาสายการผลิตตัด-เจียระไนก๊อกน้ำนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์; สิรเดช ชาตินิยม; ธีรเดช แสนอินทร์; วรวุธ ยอดสวัสดิ์; สำเริง ศึกขะชาติ
2014-02-18การบริหารคลังสินค้าแบบหลายชนิดด้วยนโยบายรวมและแผนภาพสมดุลต้นทุนสินค้าคงคลังสิรเดช ชาตินิยม; จุฑาทิพย์ แก้วเกลื่อน; ทิพย์สุคนธ์ สำพากิจผล
2013-11-26การประยุกต์หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP for hazardous substance) ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ของเหลวในโรงงานตัวอย่างสิรเดช ชาตินิยม; อนันทิตา ชอบชื่น
2014-02-18การประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงสุ่ม สำหรับแก้ปัญหาการจัดการขนส่งสินค้า กรณีตัวอย่าง โรงงานผ้าและสิ่งทอสิรเดช ชาตินิยม; พัทธดนย์ บุญมา; ปรียะนุช ศรีสุวรรณ; ศิริขวัญ เล่งล้วน
2014-02-12การวางแผนการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบตามคำสั่งโดยใช้หลักการโซ่วิกฤตสิรเดช ชาตินิยม; ทวารัตน์ ชะเอมเทศ; นิมิตรา ดำจุติ; สร้อยทิพย์ เที่ยงธรรม
2013-11-28การวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพรีเลย์สำหรับรถจักรยานยนต์โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพทศพล เกียรติเจริญผล; สิรเดช ชาตินิยม; อุเทน จันทร์ประทัด
2014-10-14การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนขนาดเล็กในบ้านพักอาศัยหรือสถานประกอบการสิรเดช ชาตินิยม; วัชรพล แย้มเพียร; พิทูร ทองอยู่; วันจักรี วัฒนศิริ
2013-11-28การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปในประเทศไทยเกียรติศักดิ์ ศรีลาเลิศ; สิรเดช ชาตินิยม
2014-03-12การสร้างแบบจำลองของระบบจ่ายปูนซีเมนต์สิรเดช ชาตินิยม; พิลดา หวังพานิช; ธีระ จิระวรกาญจน์
2013-11-26การหาเวลามาตรฐานของกล่องใส่เครื่องประดับในสายการประกอบหน่วยนวมแท่นของโรงงานตัวอย่างสิรเดช ชาตินิยม; ทศพล เกียรติเจริญผล; รุจ สุวรรณรักษ์; วรัญญู สุนทราคม
2014-10-14ระบบการสืบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์นมสิรเดช ชาตินิยม; อุบลวรรณ ทรงแสง; วิลาสิณี แก้วพันยู; นฤวรรณ สังเกตกิจ
2014-06-04เครื่องทดสอบการหดตัวตามขวางในแนวเชื่อมธนรัตน์ แต้วัฒนา; สิรเดช ชาตินิยม; ไชยา วรสิงห์; ประยุทธ พงศ์กิตติธัช
2014-01-30แบบจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกแคชเชียร์ในซุปเปอร์เซ็นเตอร์พิลดา หวังพานิช; วราธร ปัญญางาม; สิรเดช ชาตินิยม; นงลักษณ์ สร้อยนาค; นาฎระพี ศักดิ์ติมงคล; ปลูกขวัญ งามเชิด; พงษ์พัธน์ วงศ์ยุทธนาพงศ์