กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99446
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Developing a teacher training program in creating innovations for multimedia computer courseware with an emphasis on the analytical thinking process
Advisor : วิชัย วงษ์ใหญ่
มนัส บุญประกอบ
สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ผู้แต่ง: มนตรี วงษ์สะพาน
Keywords: หลักสูตร--การฝึกอบรม
ครู--การฝึกอบรม
นวัตกรรมการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 30-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99446
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CuRD-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Montree_W.pdf10.15 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น