กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/994382
ชื่อเรื่อง: การสร้างแบบวัดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The construction of Srinakharinwirot University Employees for working morale test
Advisor : สุวพร เซ็มเฮง
ดวงเดือน แซ่ตัง
ผู้แต่ง: พิชชาภัสส์ ธนัชญ์จุฑานนท์
Keywords: ขวัญในการทำงาน
วันที่เผยแพร่: 25-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/994382
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdMea-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pitchapaut_T.pdf5.5 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น