กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/994250
ชื่อเรื่อง: กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Learning process for the holistic self-development of nursing students
Advisor : เพ็ญสิริ จีระเดชากุล
ศิริยุภา พูลสุวรรณ
ทัศนีย์ ทองประทีป
ผู้แต่ง: บุญทิวา สู่วิทย์
Keywords: การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
พฤติกรรมการเรียน
นักศึกษาพยาบาล--การศึกษา
วันที่เผยแพร่: 10-กัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/994250
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CuRD-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Boontiva_S.pdf6.24 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น