กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993656
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A development of learning English model for enhancing happiness learning of elementary students at Demonstration Schools Under The Office of Higher Education Commission
Advisor : มารุต พัฒผล
วิชัย วงษ์ใหญ่
มนัส บุญประกอบ
ผู้แต่ง: ลัดดา หวังภาษิต
วันที่เผยแพร่: 28-สิง-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/993656
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CuRD-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Ladda_W.pdf14.74 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น