กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99358
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในศูนย์จำหน่าย เอส. บี. ดีไซต์ สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The marketing factors that effect to customers' behavior of purchasing product in SB Disign Square Center, Bangkok
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
นารีรัตน์ ฟักเฟื่องบุญ
วันที่เผยแพร่: 24-สิง-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/99358
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Nareerat_F.pdf2.34 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น