กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/979
ชื่อเรื่อง: การประเมินประสิทธิผลการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีอากร : ศึกษากรณีการให้บริการของสำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาบางนา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of the effectiveness of tax filing and tax payment services : a case study of services at Revenue Branch Office, Bang Na Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรพิทย์ มีมาก
อารีรัตน์ ศรีวรกุล
วันที่เผยแพร่: 26-พฤศ-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/979
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Pol-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Areerat_S.pdf2.59 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น