Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-3 จากทั้งหมด 3
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2013-01-03รายงานวิจัยเรื่องผลของการประคบร้อนและเย็นต่อการลดปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอดวิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง; กัลยา วิริยะ; วีรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์; ฟ้าใส พุ่มเกิด; สายสุนี ทองสัมฤทธิ์
2013-01-03รายงานฉบับสมบูรณ์การใช้โปรแกรมฝึกความสามารถของร่างกายสำหรบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะอัมพาตครึ่งซีกอริสรา สุขวัจนี
2013-01-03รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลตนเองโรคอุจจาระร่วง : กรณีศึกษา ณ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกพัชรี ศรีสังข์; นภาพร มัธยมางกูร; ลาวัณย์ รัตนเสถียร