Dent-Technical Reports : [6] หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 6 of 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2014-01-02รายงานการวิจัยเรื่องการใช้สารเคมีและโฟโต้ไดนามิคกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับการรักษาแบบอนุรักษ์ในผู้ป่วยปริทันต์อักเสบเรื้อรังทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์; บุญนิตย์ ทวีบูรณ์; สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล
2014-01-02การศึกษาค่าการไหลเวียนกระแสโลหิตในเหงือกที่อยู่รอบฟันเขี้ยวบนแท้ของมนุษย์ในระหว่างที่ถูกแรงดึงทางทันตกรรมจัดฟันพลพิทยา วรชาติ
2014-01-02รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของเอชเอ็มจีบี-1ต่อการหลั่งทูเมอร์เนคโครซิสแฟกเอตร์ แอลฟาอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้าและเอ็มเอ็มพี-1ในเซลล์สร้างเส้นใยของเหงือกและเอ็นยึดปริทันต์มนุษย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
2013-11-28ผลของความหนาของโครงแบบซิลิโคนชนิดใสต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคของวัสดุทำครอบฟันและสะพานฟันชั่วคราวชนิดเรซินคอมโพสิตมะลิ พลานุเวช; อภิชาติ ลีนานุรักษ์
2012-09-10รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของการประเมินตนเองของนิสิตทันตแพทย์ต่อประสบการณ์การทำงานชุมชนในคลินิกทันตกรรมชุมชนโดยใช้แบบสะท้อนความคิดณัฐวุธ แก้วสุทธา
2012-09-10รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบของนมผึ้งแยกส่วน ส่วนที่ 2 ต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์เหงือกมนุษย์และเซลล์ไฟโบรบลาสต์เอ็นยึดปริทันต์มนุษย์ดวงพร ศรีสุภาพ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 6 of 6