กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/711
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อระหว่างร้านค้าสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โซห่วย) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparative study of consumer purchasing behavior between convenience store and grocery store in Pattani City Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พนิต กุลศิริ
ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
ชวิศ ไล่เจริญ
วันที่เผยแพร่: 4-ตุล-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/711
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chawit_L.pdf6.74 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น