กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/700
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Passenger satisfaction towards Airport Rail Link in Bangkok Metropolitan Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
สุจิตรา รุ่งทอง
วันที่เผยแพร่: 4-ตุล-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/700
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sujittra_R.pdf1.07 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น