กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/609
ชื่อเรื่อง: รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการวิเคราะห์ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของหอยทากบกสกุล Cryptozona ในประเทศไทย
ผู้แต่ง: ผ่องพรรณ ประสารกก
Keywords: หอยทาก ;
สัณฐานวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/609
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bio-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pongpun_P_R410138.pdf1.68 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น