กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/564
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors that will be effected to the price of energy stock at the Stock Exchange of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไมตรี อภิพัฒนะมนตรี
ชุตินิจ สร้อยจำปา
วันที่เผยแพร่: 5-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/564
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Econ-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chutinij_S.pdf1.68 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น