กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/559
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting on non-performing loans of Commercial Banks in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวิพรรณ สาลีผล
ชัชวลัย ใจธีรภาพกุล
วันที่เผยแพร่: 5-กัน-2012
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/559
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Econ-Thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Chatwalai_J.pdf839.88 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น