กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4995
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยสถาบันเรื่องปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Communication problems among staff : a case study of Central Library, Srinakharinwirot University
ผู้แต่ง: จรัสโฉม ศิริรัตน์
Keywords: การสื่อสารในองค์การ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
วันที่เผยแพร่: 2558
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4995
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Charuschom_P_R_2558.pdf911.31 kBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น