กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4913
ชื่อเรื่อง: สาโรช บัวศรี ปรัชญาการศึกษาสำหรับประเทศไทย จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิปไตย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A philosophy of education for Thailand:The confluence of buddhism and democracy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Saroj Buasri
สุนทร โคตรบรรเทา
วันที่เผยแพร่: 26-มิถ-2015
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4913
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL - SWUArchive

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ARC_BUU_20.pdf369.71 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น