กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4890
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting the staff participation in an internal quality assurance (IQA) of Srinakharinwirot University Library
ผู้แต่ง: เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
Keywords: ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ--การบริหาร
การประกันคุณภาพภายใน
วันที่เผยแพร่: 2557
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4890
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:CL-Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Piamsuk_T_A392155.pdf3.01 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น