กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4518
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors relating to drivers' decision behavior on Gasohol E20 for personal passenger vehicle of less than 7 seats in Bangkok metropolis
Advisor : ณักษ์ กุลิสร์
ผู้แต่ง: ธนากร วุฒิมาปกรณ์
Keywords: น้ำมันแก๊สโซฮอล์
ผู้ขับขี่รถยนต์
พฤติกรรม
การตัดสินใจ
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4518
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Bus-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Thanakorn_W.pdf1.51 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น