กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4514
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของลักษณะทางพุทธที่มีต่อสุขภาวะทางจิตของวัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีความเข้มแข็งในการมองโลกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of buddhist characteristics on psychological well - being of adolescents in holistic mind development for youth project of the young buddhists association of Thailand Under Royal Patronage The Mediating Roles of sense of coherence
Advisor : ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
ผู้แต่ง: ดารวันต์ รักสัตย์
Keywords: วัยรุ่น--สุขภาพจิต
พุทธศาสนา--จิตวิทยา
ความสอดคล้องในการมองโลก
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4514
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:DevPsy-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Darawan_R.pdf1.7 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น