กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4508
ชื่อเรื่อง: ภาวะผู้นำของนิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Leaderships of teachers student 4 years, bachelor of Education Program, Srinakharinwirot University
Advisor : จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
ผู้แต่ง: รภัสศา พิมพา
Keywords: ภาวะผู้นำ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 29-ธัน-2014
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/4508
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:EdAdm-Theses

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Rapuchsa_P.pdf1.13 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น